Anunț consultare publică – Metodologie de organizare și desfășurare a concursului de planuri de afaceri

Anunț consultare publică – Metodologie de organizare și desfășurare a concursului de planuri de afaceri

Concursul de planuri de afaceri va fi organizat în cadrul proiectului POCU 127932 ”Reducerea numarul persoanelor aflate in risc de saracie sau excluziune sociala din comunitatea marginalizata in Orasul Sacueni”

În temeiul dispozițiilor art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația public, republicată, supunem dezbaterii publice Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de planuri de afaceri.

 Metodologia este elaborată în conformitate și se completează cu prevederile din:

  • Programul Operațional Capital Uman 2014-2020;
  • Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
  • Ordonanța de urgență nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordonanţă de urgenţă nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
  • Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020;
  • Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice de Accesare a Fondurilor ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2;
  • Schemă de ajutor de minimis ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 POCU 2014-2020), axa prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, obiectivul specific 5.2 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC”, cu modificările şi completările ulterioare.

Observații privind metodologia supusă dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa U.A.T Oraș Săcueni, Săcueni str. Liberatății nr. 1,  cod postal 417435,  jud. Bihor sau prin intermediul poștei electronice prin completarea tabelului de mai jos și transmiterea acestuia la adresa de e-mail sacuenibihor@gmail.com în termen de 30 zile de la afișare.

În cazul în care tabelul nu este completat cu datele de contact ale persoanel care trimite observații referitoare la prezenta metodologie, acestea nu vor fi luate în considerare.